COOKIES

Regulamin
Niniejszy Regulamin informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.IFB.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
Brak akceptacji niniejszego Regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
Administratorem Państwa danych osobowych jest INDENPENDENT FINANCIAL BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-876 Warszawa, UL. Ogrodowa 58, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy przez XII Wydział Gospodarczy, NIP: 5252596271, REGON: 14745745800000 , zwana dalej „IFB”, właściciel Serwisu.
1.    Zbieranie danych.
IFB zbiera dane osób, które m.in.: pozostawiły swoje dane podczas rozmowy telefonicznej, wypełniły formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu, brały udział w ankiecie lub spotkały się bezpośrednio z Doradcą IFB.
2.    Zakres zbieranych danych.
W zależności od formy kontaktu z IFB mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do świadczenia Państwu oferowanych przez IFB usług, a także niezbędnych do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym w danym momencie przez IFB.
W przypadku chęci skorzystania z usług IFB mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.
3.    Cel zebrania danych
1)    Podane przez Państwa dane w formularzu kontaktowym wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a IFB oraz promocji produktów własnych.
2)    W zależności od Państwa decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub w trakcie spotkania z Doradcą IFB np. przy zawieraniu umowy podane przez Państwa dane osobowe mogą być przetwarzani przez IFB, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez IFB informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).
3)    Informujemy, że w celu właściwej realizacji świadczonych przez IFB usług podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu promocji produktów i usług obecnych i przyszłych partnerów IFB.
4)    Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji jego gości, a także administrowania Serwisem i jego doskonalenia.
4.    Prawo dostępu
1)    W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
2)    Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres kontakt@IFB.pl.
3)    IFB zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
5.    Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania.
6.    Mechanizm cookies
Pliki cookies wykorzystywane przez stronę www.IFB.pl

Nazwa pliku Cookie Rodzaj pliku Cookie Cel wykorzystywania pliku Coockie Czy usunięcie pliku uniemozliwi korzystanie z witryny?
kohana_ang_session_name Plik Cookie sesji Przechowuje dane sesji Nie
PHPSESSID Plik Cookie sesji Przechowuje identyfikator sesji Nie
smuuid Plik Cookie sesji Przechowuje identyfikator sesji Nie
lang Plik Cookie sesji Przechowuje informacje o języku Nie
politykaCookie Plik Cookie sesji Przechowuje informacje o przeczytaniu informacji o polityce cookie Nie
swtd_cookie_12342 Plik Cookie sesji Przechowuje informacje o preferencjach użytkownika Nie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
7.  Dostęp do danych osób trzecich
Do danych osobowych zbieranych przez IFB mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.
Państwa dane mogą być udostępniane, w przypadku wyrażenia zgody, Podmiotom powiązanym.
Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8.  Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
1)   IFB, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2)    IFB zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową Home.pl z siedzibą w Warszawie, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego Serwisu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.
9.  Wyłączenie odpowiedzialności
1)    Niniejszy Regulamin nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż IFB, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;
2)    Niniejszy Regulamin nie obejmuje odpowiedzialności partnerów A IFB oraz Podmiotów powiązanych za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
10.  Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Regulaminem prosimy kierować na adres: biuro@ifb.com.pl
11.  Zmiana Regulaminu
IFB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji